Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1Giai Dai Hoi TDTT (CV Nam) 11 ngày 7 giờ
2Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 14 ngày 11 giờ
3Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 14 ngày 11 giờ
4Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 14 ngày 11 giờ
5Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 14 ngày 11 giờ
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nam 14 ngày 11 giờ
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 14 ngày 11 giờ
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nữ 14 ngày 11 giờ
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nam 14 ngày 11 giờ
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 14 ngày 11 giờ
11Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 14 ngày 11 giờ
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 14 ngày 11 giờ
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nam 14 ngày 11 giờ
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 14 ngày 11 giờ
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nam 14 ngày 12 giờ
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Chớp - U8 Nữ 14 ngày 12 giờ
17Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14Nam 14 ngày 12 giờ
18Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 nam 14 ngày 12 giờ
19Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 14 ngày 12 giờ
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nữ 14 ngày 14 giờ
21Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nam 15 ngày 5 giờ
22Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nữ 15 ngày 5 giờ
23Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nam 15 ngày 5 giờ
24Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nam 15 ngày 5 giờ
25Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 15 ngày 5 giờ
26Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14Nam 15 ngày 5 giờ
27Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nam 15 ngày 6 giờ
28Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 15 ngày 6 giờ
29Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 15 ngày 6 giờ
30Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 15 ngày 6 giờ
31Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 15 ngày 6 giờ
32Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 15 ngày 6 giờ
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 15 ngày 6 giờ
34Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10Nam 15 ngày 6 giờ
35Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 nam 15 ngày 6 giờ
36Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nam 15 ngày 6 giờ
37Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 15 ngày 6 giờ
38Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nữ 15 ngày 6 giờ
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nữ 15 ngày 12 giờ
4010th HDBank International Chess Tournament 2020 - Masters 15 ngày 13 giờ
4110th HDBank International Chess Tournament 2020 - Challengers 15 ngày 13 giờ
42Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10Nam 15 ngày 16 giờ
43Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 16 ngày 6 giờ
44Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 16 ngày 6 giờ
45Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 16 ngày 6 giờ
46Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 16 ngày 6 giờ
47Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 16 ngày 6 giờ
48Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 16 ngày 6 giờ
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 16 ngày 6 giờ
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 16 ngày 7 giờ